ISSN: 2454-4930 (Online)

ISSN: 2454-7301 (Print)

Interdisciplinary Platform for Research

The Research Journal​

Experimental study on the desulfurization dynamic of long flame coal pyrolysis
Xuemei Zhang, Dong Li1, Qinghua Ma, Yang Wang, Zhen Wang, Jingyuan Hao


​THE NEW 2-YEAR B.ED. PROGRAMME: ENSURING EQUITY OR WIDENING GAPS
T. Alemla Longkumer

Publication Impact Factor (PIF): 7.650