Publication Impact Factor (PIF): 7.650

ISSN: 2454-4930 (Online)

ISSN: 2454-7301 (Print)

Interdisciplinary Platform for Research

The Research Journal​

A MATHEMATICAL ANALYSIS OF LOW-RANK COAL ADSORPTION BEHAVIOR
Wang Liyan, Wu Bing, Wei Yaling, Zhang Xuemei, Ma Qinghua, Li Dong